Nasze Know – How

kim jesteśmy

Nasze Know-How

Obecna w Warszawie od 2009 roku spółka Saur Polska jest polską firmą inżynieryjno-usługową, stanowiącą filię francuskiej Grupy Saur*, prowadzącej działalność w dziedzinie usług koncesyjnych dotyczących ochrony środowiska. Naszą misją jest świadczenie usług w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie gospodarki wodno- ściekowej oraz ochrony środowiska na rzecz samorządów terytorialnych i przedsiębiorstw przemysłowych. Dzięki dysponowaniu elastyczną i dynamiczną strukturą organizacyjną, nasi inżynierowie w pełni wykorzystują wiedzę Grupy Saur, a także jej zasoby finansowe i organizacyjne. Nasza firma świadczy usługi w zakresie audytu istniejącej infrastruktury wodno- kanalizacyjnej poprzez opracowywanie globalnych rozwiązań obejmujących innowacje technologiczne oraz usługi finansowe, w szczególności w ramach umów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
 
więcej informacji na: www.saur.com
 

Kompetencje Saur Polska

Firma Saur Polska oferuje swoje usługi w zakresie realizacji projektów dla podmiotów prywatnych i samorządów lokalnych w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony środowiska
 • Realizacja projektów „pod klucz”,
 • Monitoring i optymalizacja wydajności systemów wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • Optymalizacja i zarządzanie majątkiem,
 • Bezpieczeństwo sanitarne i ochrona środowiska.
W odpowiedzi na Państwa potrzeby, wykwalifikowani pracownicy Saur Polska gwarantują wsparcie w kluczowych obszarach:
Prace inżynieryjne i budowlane:
 • Zarządzanie projektami dotyczącymi budowy instalacji uzdatniania wody pitnej oraz oczyszczalni ścieków.
Ekspertyzy w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej:
 • Tworzenie modeli hydraulicznych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • Zwiększanie wydajności systemów wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • Wdrażanie systemów i narzędzi GIS (System Informacji Geograficznej),
 • Zarządzanie majątkiem sieciowym.
Eksploatacja i utrzymanie :
 • Usługi w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej i uzdatniania wody,
 • Uzdatnianie i dystrybucja wody pitnej,
 • Odbiór i oczyszczanie ścieków.
projekty pod klucz
zwiększona wydajność
zarządzanie majątkiem
ochrona zdrowia i środowiska

Innowacyjność

Innowacyjność, opracowywanie nowych technologii oraz ciągłe prowadzenie prac badawczo-rozwojowych umożliwiły grupie Saur uzyskanie pozycji lidera w zakresie usług dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. W ramach eksploatacji systemów wodociągowo- kanalizacyjnych, wykorzystywane są najbardziej wydajne procesy opracowywane przez zespół badawczo-rozwojowy Saur i spółki Stereau.Spółka Stereau jest filią grupy Saur prowadzącą działalność w zakresie :
 • Projektowania i tworzenia Centrów Działań Operacyjnych - gdzie najnowsze technologie cyfrowe i wyspecjalizowane umiejętności wykorzystywane są w zakresie optymalizacji usług eksploatacyjnych,
 • Podnoszenia wydajności energetycznej instalacji,
 • Technologii usuwania mikro zanieczyszczeń,
 • Oczyszczania ścieków umożliwiające uzyskanie wody o jakości „kąpielowej”.
Przykładowe realizacje:
 • Modernizacja i eksploatacja Oczyszczalni Ścieków w Konstancinie- Jeziornie- w ramach umowy PPP zawartej na 32 lata z Gminą Konstancin-Jeziorna została wykonana modernizacja oczyszczalni ścieków w Konstancinie- Jeziornie. Wartość umowy opiewała na 338 mln zł brutto, a sama inwestycja pochłonęła ok. 50 mln zł. Obecnie nowa oczyszczalnia jest eksploatowana przez spółkę Saur Konstancja.
 • Modelowanie sieci wodociągowej dla Aramoon (Arabia Saudyjska) Projekt obejmował kompleksową analizę hydrauliczną sieci wodociągowej pod kątem optymalizacji ciśnienia a także koncepcji monitoringu sieci wodociągowej,
 • Czas trwania projektu : 12 miesięcy.
 • Doradztwo techniczne (Saur Neptun Gdańsk): W ramach zleceń wykonano liczne analizy dotyczące między innymi: optymalizacji procesów uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków, optymalizacja procesów dystrybucji wody oraz systemów kanalizacyjnych, analiza wrażliwości systemu kanalizacyjnego pod kątem występowania wód przypadkowych i inne,
 • Czas trwania projektu: 3 lata (2012 – 2014).
 • Program Gospodarki wodno-ściekowej dla Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna. W ramach Programu opracowane zostały warianty zwodociągowania i skanalizowania terenów miejskich i wiejskich. Dla najkorzystniejszego wariantu, sporządzony został harmonogram rzeczowo–finansowy dla 30 letniego horyzontu czasowego,
 • Czas trwania projektu : 12 miesięcy.
 • Wykonanie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej wraz z uzupełnieniem systemu monitoringu sieci dla ZWiK w Szczecinie,
 • Czas trwania projektu : projekt w realizacji.
 • Koncepcja Zarządzania Siecią Kanalizacyjną w Lublinie Opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej wytyczne dotyczące wdrożenia modelu matematycznego sieci kanalizacyjnej oraz wykorzystania modelu do codziennych prac eksploatacyjnych,
 • Czas trwania projektu: 9 miesięcy.
 • Doradztwo techniczne (Marafiq): W ramach zleceń wykonano liczne analizy hydrauliczne kluczowej infrastruktury wodno-ściekowej dla miast przemysłowych Jubail oraz Yanbu. Wykonano modele sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej, przemysłowej a także kluczowej dla strategicznego działania przemysłu instalacji wody chłodzącej (średnice rur przesyłowych 4000 mm),
 • Czas trwania projektu: 3 lata (2012 – 2014).
 • Badanie hydrantów w Konstancinie- Jeziornie W ramach zlecenia wykonano kompleksowy przegląd techniczny wszystkich zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych,
 • Czas trwania projektu : 4 miesiące.