Optymalizacja parametrów wydajnościowych

PODNOSZENIE WYDAJNOŚCI INSTALACJI

Optymalizacja parametrów wydajnościowych

Nasza firma oferuje różnorodne usługi i procesy technologiczne zwiększające wydajność eksploatowanego systemu. Celem jest zawsze poprawa jakości usług, wydajności instalacji oraz zapewnienie optymalizacji kosztów eksploatacyjnych.
Diagnostyka dotycząca zanieczyszczeń
Infiltracja wód gruntowych, często zanieczyszczonych, może wpływać na pogorszenie właściwości hydraulicznych instalacji i zakłócenie prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków. W celu ograniczenia dopływu wód infiltracyjnych, proponujemy rozwiązanie obejmujące lokalizację miejsc przecieków , a następnie analizę ich skutków w zależności od opadów atmosferycznych i rozległości sieci. Na tej podstawie opracowywane są zalecenia dotyczące niezbędnych prac naprawczych.
Wykrywanie wycieków
W celu podniesienia wydajności, ograniczenia kosztów eksploatacyjnych, ochrony zasobów i zapewnienia ciągłości obsługi, opracowaliśmy metodę obejmującą trzy kluczowe etapy:
  • przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki sieci,
  • wybór najbardziej odpowiedniej metody przeprowadzenia badań (korelacja akustyczna, gaz znacznikowy),
  • sporządzenie szczegółowego raportu zawierającego zalecenia dotyczące najlepszych rozwiązań technicznych.
Audyt oczyszczalni, inwentaryzacja majątku
Ocena procesów oraz ogólnego funkcjonowania oczyszczalni w celu podniesienia wydajności poprzez zmniejszenie ilości awarii , ograniczenie wykorzystania reagentów oraz redukcja kosztów energii
Ekonomiczne i zautomatyzowane procesy oczyszczania osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków.
  • Do 50 000 RLM (równoważnej liczby mieszkańców): odwadnianie i stabilizacja na złożach trzcinowych, proste metody suszenia przy użyciu energii słonecznej lub z wykorzystaniem pomp ciepła.
  • Niskie zużycie energii. Zmniejszenie masy osadów i związanych z tym kosztów transportu.
  • Powyżej 50 000 RLM (równoważnej liczby mieszkańców): fermentacja osadów ściekowych w połączeniu z jednostką kogeneracji.
  • Zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do wywiezienia. Produkcja energii i ciepła, które mogą zostać wykorzystane na miejscu, przyczyniając się do redukcji kosztów energii.
Ammonair ©
Proces polegający na regulacji napowietrzania w zbiorniku oczyszczania biologicznego, Ammonair® umożliwia ścisłe dostosowanie ilości tlenu niezbędnej dla zapewnienia skutecznego usuwania ze ścieków związków węgla i azotu. Ilość doprowadzanego powietrza jest ściśle dostosowywana do rzeczywistych potrzeb bakterii, co umożliwia zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Opracowany przez zespoły działu prac badawczo-rozwojowych Grupy Saur i przeznaczony do natychmiastowego wykorzystania system typu „Plug and Play” zapewnia zmniejszenie zużycia energii nawet o 30 %.