Wsparcie w procesie operacyjnym sieci

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM SIECIOWYM

Wsparcie w procesie operacyjnym sieci

W celu efektywnego planowania inwestycji mających na celu zapewnienie odpowiedniej jakości i ciągłości usług – projekty realizowane są w następujący sposób:
Etap 1 - Przeprowadzenie analizy wielokryterialnej umożliwiającej dokonanie oceny stanu całego systemu wraz z identyfikacją priorytetów w krótko- i długoterminowym planowaniu inwestycyjnym,
Etap 2 - Opracowanie wieloletniego harmonogramu prac, określonego w zależności od stopnia krytyczności poszczególnych części systemu, a także rodzaju i kosztów prac.
Saur Polska oferuje sporządzenie Master Planu, obejmującego m.in.:
  • analizę dotychczasowego funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę/odprowadzenia ścieków,
  • analizę stanu technicznego obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • wskazanie kierunków rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na wskazanym obszarze,
  • prognozowanie i programowanie działań w zakresie rozwoju i eksploatacji obiektów i urządzeń.
Program Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy
Konstancin-Jeziorna